Odrobina odległej historii

Według badań archeologicznych w dorzeczu górnej Skawy człowiek przebywał co najmniej już w czasach górnego paleolitu (ok. 40-10 tyś. lat przed Chrystusem). Doliną Skawy najprawdopodobniej prowadziła w pierwszych wiekach po Chrystusie jedna z odnóg rzymskiego szlaku kupieckiego, łączącego tereny Imperium z ziemiami nadbałtyckimi. Jeden z odcinków prowadził z Orawy przez przełęcz Bory (Spytkowicką) i następnie doliną Skawy na całej jej długości. Wyniki badań mówią, iż te tereny, w tym i Radocza były miejscem skupienia punktów osadniczych, zasiedlonych w zasadzie nieprzerwanie od późnej epoki kamienia, aż po dzień dzisiejszy.

Pierwsza wzmianka pisemna o Radoczy, założonej pod koniec XIII wieku, pochodzi z r. 1326, kiedy była ona własnością Radwanity Radosza, od którego wzięła nazwę. W owym czasie ok. r. 1340 powierzchnia miejscowości wynosiła 10 km2., zamieszkiwało ją 210 osób. Wieś w latach 1326 - 1564 znajdowała się w granicach księstwa oświęcimskiego i zatorskiego.

Pierwsza wzmianka o parafii Radocza pod wezwaniem (patrocinia) św. Klemensa pochodzi z r. 1350. Pierwszym znanym z imienia proboszczem "Sulco" - XIV w. W wieku XV (ok. 1430 r.) kroniki wspominają o pojawieniu się oddziałów husyckich, które zniszczyły tutejszą świątynię.

W roku 1535 ukończono budowę nowej świątyni drewnianej, konstrukcji zrębowej z wieżą na słup, istniejącą do dzisiaj (po kilkunastu remontach i przebudowach).

W latach 1568 - 1598 za sprawą właściciela Radoczy Jerzego Ajchingera, kościół został zamieniony na zbór kalwiński, a dopiero w 1624 roku Bp Mikołaj Oborski ponownie konsekruje świątynię.

W okresie rozbiorowym w lata 1770 -1804, kościół restaurowany z polecenia pani Justyny Żarnowieckiej, właścicielki ziemskiej Radoczy. Administracyjnie od 1786 roku, parafia radocka należąca do dekanatu zatorskiego przynależy do diecezji tarnowskiej. Papież Pius VI bullą "ln supremabeati Petri Cathedra" z 13 III 1786r. erygował kanonicznie diecezję tarnowską galicyjskiej diecezji krakowskiej (fakt ten zaistniał w wyniku rozbioru Polski w r. 1772).

Zabór austriacki

Dnia 14 kwietnia 1830r. ks. Wojciech Komorek dziekan wadowicki poświęcił nowy cmentarz., zaś w roku 1831, w wyniku panującej epidemii cholery, we wsi zmarły 3 osoby.

W latach 1865 - 1870 wykonano ołtarz główny, w którym umieszczono obraz Przemienienia Pańskiego malowany według Rafaela, a za nim umieszczony został obraz Matki Boskiej Łaskawej, a w roku 1882 Jędrzej Sikora wykonał do kościoła nową ambonę i sprowadzono relikwiarz papieży męczenników św. Klemensa i Feliksa. W roku 1884 zakupiono do kościoła do bocznego ołtarza, obraz Serca Pana Jezusa i św. Józefa. W 1 niedzielę adwentu 1885 r. o. Czesław Guńka z klasztoru OO. Reformatorów z Kęt poświęcił Drogę Krzyżową.

W dniu 10 XII 1886r. Komitet parafialny ogłosił budowę nowej murowanej plebanii, którą wykończono w r. 1889. Poświęcił ją w dzień Przemienienia Pańskiego ks. proboszcz z Kleczy Andrzej Bobek. 1 lutego 1891 założono w parafii III zakon św. Franciszka. Wybudowano most murowany na gminnej drodze przy ogrodzie plebańskim oraz wymurowano kanał powyżej kościoła. 16 IX 1894 r. ks. Stefan Płaszczyca, dominikanin, założył arcybractwo Różańca św. W Boże Narodzenie tegoż roku otwarto czytelnię za pośrednictwem Towarzystwa Oświaty Ludowej w Krakowie, z której korzystali najpierw parafianie, a później przeniesiono ją do szkoły. W roku 1897 postawiono na kościele sygnaturkę.

W roku 1900 przybył do parafii ks. kanonik Wojciech Konieczny, który kupił ziemię od Kornela Trzeszczkowskiego i jako rezydent i kolator osiadł na stałe w Radoczy.

W roku 1908 ks. proboszcz Władysław Rychlik wraz ze swym ojcem Janem Rychlikiem obywatelem miasta Wadowic, ufundował do kościoła radockiego nowy dzwon. W 1910 roku święcenia kapłańskie we Lwowie otrzymał pierwszy rodak z parafii Radocza, ks. Jan Bałys. W roku 1913 Przystąpiono do gruntownej modernizacji kościoła. Wybudowano nową wieżę.

Pierwsza wojna światowa

W 1914r. rozpoczęła się 1 wojna światowa i na polecenie władzy duchownej precjoza kościelne schowano pod wieżą do grobów i zamurowano. Prawie z każdego domu ze wsi zabrano osoby do służby wojskowej, kobiety i młodzież zmuszono do pracy przy rowach strzelniczych, które ciągnęły się od mostu kolejowego przez cały Widów do Przybradza i Graboszyc. Z Radoczy w 1 wojnie światowej wzięło udział 133 mieszkańców, z których wielu zginęło. W roku 1918 zakupiono dwa nowe dzwony: jeden wagi 120 kg z napisem "Ave Maria", a drugi wagi 200kg z napisem"Św. Władysławie módl się za nami".

Okres międzywojenny

1932

W roku 1932 w parafii wznowiono koło Różańca świętego, założono stowarzyszenie młodzieży męskiej i żeńskiej. Ks. proboszcz Władysław Rychlik funduje w 1933 roku krzyż dębowy z wizerunkiem Chrystusa z okazji Jubileuszu Zbawienia i Roku Świętego. Krzyż ten umieszczono przy drodze na polu parafialnym, blisko szkoły i domu gminnego.

16,17 i 18 lipca 1934 roku rzeka Skawa zalała całą dolną Radoczę, przerywając wały i w dwóch miejscach tor kolejowy. Dzięki pomocy znajomych ks. proboszcza z Gostynia (poznańskie) dla biednych parafian (wagon zboża i dwa wagony ziemniaków). W 1935 roku Powstało w parafii Katolickie Stowarzyszenie Mężów. Odnowiono w ołtarzu głównym obraz Przemienienia Pańskiego.

Druga wojna światowa

22 IV 1940 wywieziono do Niemiec 21 chłopców i dziewcząt, a 10 VII 1940r. Niemcy wyrzucili właścicielkę dworu Zofię Banaś z dziećmi. Z rozkazu władz okupacyjnych 1 czerwca 1942r. zabrano z kościoła 3 dzwony, a 5 sierpnia odbyło się wysiedlenie wsi Radocza. "Bauerzy" zajęli 18 domów.

24 i 25 I 1945 1945 roku toczy się bitwa o wyzwolenie Radoczy. Podczas tej bitwy zostało zabitych 4 mieszkańców Radoczy, 41 Niemców, 19 Rosjan. W latach 1939 -1945 poległo lub zostało zamordowanych 21 osób z Radoczy (kpt. Jan Nidecki zginął w Katyniu).

Okres powojenny

W roku 1948 Ks. Antoni Kuchta zakupił dzwon i nadał mu imię św. Antoniego. Dzwon ten poświęcono 31 XII 1948 r., a w 1954 komitet parafialny wybudował dom, tzw. "organistówkę".

W roku 1959 parafię wizytuje ks. bp Karol Wojtyła i udziela bierzmowania 225 osobom.

W grudniu 1968 r. parafie obejmuje nowy proboszcz ks.Stanisław Wolny.

W roku 1972 wykonano radiofonizację kościoła przez ks. Jana Sikorę proboszcza z Balic.

1 VII 1981 r. rozpoczęto prace nad remontem kościoła (został on prawie wybudowany od nowa), które zakończono w grudniu 1985 r. Prace te prowadzone były za czasów ks.proboszcza Stanisława Wolnego, którego śmiało można nazwać budowniczym kościoła.Dalsze prace przy kościele dokonane zostały za nowego proboszcza ks. Henryka Młynarczyka, który przybył do Radoczy w 1990 r. Za jego kadencji zbudowano parkan wokół kościoła z  kapliczkami Drogi Krzyżowej  i różańca św. Zbudowano Górę Tabor i uporządkowano teren wokół kościoła.

W dniu 8 XII 1987r. rozpoczęła się w parafii peregrynacja obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Polska niepodległa

21 1 1993r. poświęcenie Domu Parafialnego i biblioteki przez ks. inf. Kazimierza Sudera.

9 Xl 1995r. została ustawiona na skraju ogrodu plebańskiego nowa kapliczka św. Marka, wykonana z dębu i modrzewia. 30 listopada 1997 roku nastąpiło poświęcenie ozdobnego krzyża z różańcem, po czym rozpoczął on wędrówkę po parafii. 10-11 października 1998 roku odbyło się nawiedzenie parafii przez kopię Obrazu Jasnogórskiego z udziałem ks. bpa Kazimierza Nycza.

26 VI 1999 r. kardynał Franciszek Macharski odsłania tablicę nadającą Szkole Rolniczej imię Jana Pawła II.

31 X 1999 r. Kard. Franciszek Macharski konsekruje świątynie Radocką. 31 X 2000r. z udziałem kardynała Franciszka Macharskiego odbyły się uroczystości 650 - lecia istnienia wsi i parafii Radocza.

1 VII 2012 r. dotychczasowy proboszcz ks.Henryk Młynarczyk przeszedł na emeryturę, z zamieszkaniem na plebanii w Radoczy.

Funkcję nowego proboszcza objął ks.Janusz Sołtys, który przyszedł z Parafii Maniowy, gdzie pracował jako wikariusz.

Prace gospodarcze w Parafii w Radoczy :

2013 r – Zrealizowano

W kościele:
- zostało zamontowane nowe nagłośnienie zewnątrz i wokół kościoła
- remont zakrystii / założone nowe okno, malowanie/
- została zrobiona nowa ambonka i rzeźbiona nastawa ołtarza soborowego.

Przy kościele:
- uporządkowanie i zagospodarowanie skarpy przy wejściu do kościoła od strony cmentarza / posadzenie iglaków
- zrobione zostały poręcze ze stali nierdzewnej przy schodkach do kościoła oraz stojak na rowery.

Na plebanii :
- remont jadalni/ malowanie, nowe panele i meble z krzesłami
- czyszczenie piwnic i udrażnianie rowków melioracyjnych pod ścianami
- w ogrodzie plebańskim: oczyszczenie z krzewów, chwastów, zasianie trawy i zrobienie alejek, wykonanie nowych rowów melioracyjnych.

2014 r – Zrealizowano

W kościele
- oczyszczono i pomalowano ściany kościoła
- obłożono blachą aluminiową okap nad fundamentem wokół całego kościoła
- w zakrystii przebudowano instalację elektryczną
- zakup 10 ornatów

Na plebanii:
- zrobienie nowego dachu
- ocieplenie i malowanie plebanii –
- obłożenie kamieniem –
- założenie balustrad –
- wyłożenie chodnika kostką –
W Ogrodzie plebańskim – posadzono iglaki
Na cmentarzu posadzono 250 tui szmaragdowych

2015 r. – zrealizowano:

W kościele:
- zakup 21 nowych krzeseł
- zakup nowego katafalku
- odeskowanie i ocieplenie zakrystii
- instalacja nowego monitoringu i kamer
- pomalowanie wieży kościoła
- nowe meble do zakrystii

Przy plebanii:
- parking oraz droga dojazdowa do plebanii
- wykucie i wstawienie nowych drzwi garażowych

2016 r. – zrealizowano:

1. Położenie blachy aluminiowej na dach kościoła i zainstalowano plastikowe rynny
2. Malowanie ścian i parkanu kościoła
3. Malowanie ogrodzenia wokół plebanii
4. Odnowienie figury NMP w głównym ołtarzu
5. Zrobienie nowej figury św. Rozalii
6. Namalowanie nowego obrazu św. Klemensa do głównego ołtarza
7. Odnowienie i ozłocenie obrazu NMP w głównym i bocznym ołtarzu
8. Założenie dywaników w kościele
9. Zakup nowych grzejników do kościoła

2017 r. zrealizowano:

- odnowienie i zamontowanie chrzcielnicy w kościele
- zrobienie ogrodzenie cmentarza
- remont kuchni na plebanii
- rozpoczęcie renowacji stacji drogi krzyżowej
- rozpoczęcie prac przy wjazdach i alejkach cmentarza

2018 r. zrealizowano:

1. Oczyszczenie wszystkich żyrandoli i lamp w kościele
2. Założenie nowych słupów i ozdobnych lamp wokół kościoła
3. Zrobiono parking przy cmentarzu
4. Wyłożenie kostką brukowa alejek cmentarnych i wjazdów na cmentarz
5. Odnowienie stacji Drogi Krzyżowej

2019 r. zrealizowano:

1. Schody i alejkę na cmentarzu dolnym
2. Inwentaryzację grobów i stronę internetową cmentarza

3. Rozpoczęcie prac konserwacyjnych bocznego ołtarza NMP Nieustającej Pomocy